datová schránkaDatová schránka: znhk3r9

rozšířené vyhledávání
Mateřská škola Velké Karlovice
Mateřská škola Velké Karlovice okres Vsetín, příspěvková organizace

Informace k zápisu

Informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními spojené s šířením onemocnění covid-19 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) dne 5. března 2021 metodické doporučení (vedené pod č.j. MSMT-6651/2021-1) pro konání zápisů k předškolnímu vzdělávání tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých a respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků.

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Velké Karlovice okres Vsetín, příspěvková organizace, v dohodě se zřizovatelem a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a v souladu s výše uvedeným metodickým doporučením MŠMT, stanovuje termín, místo a organizaci zápisu k předškolnímu vzdělávání následovně:

TERMÍN:

 • pro přijímání žádostí podané DISTANČNĚ: od 2. května 2021 do 16. května 2021
 • pro přijímání žádostí podané OSOBNĚ: středa 12. května 2021 od 8:00 do 16:00 hod.

MÍSTO:

Mateřská škola Velké Karlovice, okres Vsetín, příspěvková organizace, Velké Karlovice 927, 756 06

ORGANIZACE ZÁPISU

A) Vydávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a způsoby podání žádosti

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si mohou zákonní zástupci:

 • stáhnout z webových stránek mateřské školy (Přijímací řízení → Žádost o přijetí dítěte),
 • vyzvednout v areálu mateřské školy (u vstupu z jižní strany budovy budou u poštovní schránky k dispozici složky s tiskopisy k zápisu do MŠ) od 19. dubna 2021 v pracovních dnech od 8:00 do 15:00 hod.  

Vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je možné doručit:

1. Distančním způsobem

 • do datové schránky školy: ID schránky znhk3r9,
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý mail) na elektronickou adresu: reditelka@msvelkekarlovice.cz,
 • poštou na doručovací adresu: Mateřská škola Velké Karlovice okres Vsetín, příspěvková organizace, Velké Karlovice 927, 756 06 (rozhodující je datum podání na poště),
 • v zalepené dopisní obálce označené „ZÁPIS“ s vyplněnými tiskopisy vhozenou do poštovní schránky u vstupních dveří z jižní strany budovy MŠ a to od 2. května 2021 do 16. května 2021 (v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hod).

Žádosti přijaté distančním způsobem potvrdí ředitelka školy zasláním registračního čísla zpět na email žadatele. V případě, že zákonný zástupce neuvede v žádosti e-mailovou adresu, bude mu registrační číslo zasláno poštou na adresu pro doručování písemností. Z důvodu ochrany osobních údajů bude dítě na zveřejněném seznamu rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání vedeno právě pod tímto registračním číslem.

2. Osobním podáním

Z důvodu zamezení vyšší koncentrace pohybu osob v prostorách mateřské školy je nutné si předem telefonicky sjednat konkrétní čas osobního podání žádosti. Tato individuální schůzka  proběhne za podmínek dodržení v dané době platných mimořádných protiepidemických opatření.

V tomto případě bude registrační číslo žádosti předáno zákonnému zástupci  osobně.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

B) Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. 

Zákonný zástupce doloží tuto povinnost potvrzením od praktického dětského lékaře, které je součásti žádosti o přijetí dítěte. V souvislosti s opatřením MŠMT k organizaci zápisů do mateřských škol vydá lékař toto potvrzení za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je objednat si u lékaře termín návštěvy dle zvyklosti ordinace. V případě, že bude rodina v karanténě, bude se při doložení řádného očkování dítěte postupovat individuálně po předchozí telefonické domluvě.

C) Doložení dalších dokumentů

K distančnímu podání žádosti o přijetí je nutné doložit:

 • prostou (úředně neověřenou) kopii rodného listu,
 • čestné prohlášení v souvislosti s GDPR (ke stažení na webových stránkách školy: Přijímací řízení → Žádost o přijetí dítěte).

K osobnímu podání žádosti o přijetí je nutné předložit:

 • rodný list dítěte,
 • průkaz totožnosti zákonného zástupce,
 • čestné prohlášení v souvislosti s GDPR (ke stažení na webových stránkách školy: Přijímací řízení → Žádost o přijetí dítěte).

D) Informace k rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitelka MŠ do 30 dnů od ukončení zápisu. Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem na veřejně přístupném místě, tj. na webových stránkách MŠ a na vchodových dveřích budovy MŠ. Seznam bude zveřejněn na dobu alespoň 15 dnů.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zákonnému zástupci zasláno v písemné podobě s odůvodněním takového rozhodnutí.  

Po předchozí telefonické domluvě se může zákonný zástupce dítěte dne 24. května 2021 od 12:00 do 15:00 hodin v kanceláři ředitelky MŠ vyjádřit k podkladům rozhodnutí před vydáním správního rozhodnutí ředitelky školy.

E) Další informace

Do přijímacího řízení budou zařazeny jen žádosti dětí, které dovršily minimálně 2 let do 31. 08. 2021.

V souladu s § 34a odst. 2 školského zákona, v platném znění, je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání, vztahuje-li se na dítě povinnost předškolního vzdělávání. Od 1. září 2021 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které do 31. srpna 2021 dosáhnou věku pěti let. Zákonný zástupce je povinen:

 • přihlásit toto dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, pokud nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání. Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky,
 • oznámit ředitelce spádové mateřské školy nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku jiný způsob plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte (individuální vzdělávání dítěte).

V případě, že počet žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání překročí počet volných míst mateřské školy, postupuje ředitelka školy podle stanovených kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, které jsou zveřejněny na webových stránkách školy (Přijímací řízení → Kritéria pro přijímání dětí).

 

Ve Velkých Karlovicích dne 10. 03. 2021       

Mgr. Jana Maňáková, ředitelka mateřské školy

Přijímací řízení

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rychlý kontakt

Mateřská škola
Velké Karlovice
okres Vsetín,

příspěvková organizace

Sídlo: Velké Karlovice
927, 756 06 Velké Karlovice

Email: podatelna@msvelkekarlovice.cz

Telefon:
+420 571 444 052 - kancelář ředitelky školy, vedoucí školní jídelny