datová schránkaDatová schránka: znhk3r9

rozšířené vyhledávání
Mateřská škola Velké Karlovice
Mateřská škola Velké Karlovice okres Vsetín, příspěvková organizace

Informace k zápisu

Informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Velké Karlovice okres Vsetín, příspěvková organizace, v dohodě se zřizovatelem a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění (dále jen „školský zákon"), stanovuje termín, místo, organizaci zápisu a podmínky přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání následovně:

TERMÍN:   pondělí 15. května 2023 od 8:00 do 16:00 hod.

MÍSTO:     v budově Mateřské školy Velké Karlovice, okres Vsetín, příspěvková organizace,                     Velké Karlovice 927, 756 06, v kanceláři ředitelky školy

Po dohodě se zřizovatelem je zvolen jednotný termín zápisu. Tento termín zápisu se týká i dětí, které jsou na území ČR v režimu dočasné ochrany (dle zákona Lex Ukrajina IV).

 

ORGANIZACE ZÁPISU: 

A) Vydávání a podání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (dále jen „žádost o přijetí dítěte“)

Žádost o přijetí dítěte si mohou zákonní zástupci:

 • stáhnout z webových stránek mateřské školy (Přijímací řízení → Žádost o přijetí dítěte), a to od 19. dubna 2023,
 • vyzvednout v areálu mateřské školy (u vstupu z jižní strany budovy je u poštovní schránky k dispozici složka s tiskopisy k zápisu do MŠ), a to od 19. dubna 2023, v pracovních dnech od 14:00 do 19:00 hod., v sobotu a v neděli od 8:00 do 19:00 hod.  

Vyplněnou Žádost o přijetí dítěte doručí zákonný zástupce:

 • osobně ve stanoveném termínu zápisu dětí do MŠ, tj. v pondělí 15. května 2023.

    Jestliže se zákonný zástupce dítěte nebude moci dostavit osobně ve stanoveném termínu            zápisu, je nutné si předem telefonicky sjednat u ředitelky mateřské školy na telefonním čísle      722 478 973 konkrétní termín osobního doručení žádosti o přijetí dítěte, a to v období                od 2. května do 16. května 2023.

 • elektronicky:
  1. do datové schránky školy: ID schránky znhk3r9
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu: reditelka@msvelkekarlovice.cz
 • poštou na doručovací adresu Mateřská škola Velké Karlovice okres Vsetín, příspěvková organizace, Velké Karlovice 927, 756 06

Příjem žádosti podaných elektronicky nebo poštou bude probíhat v termínu od 2. května 2023 do 16. května 2023. 

 

Během zápisu dětí do MŠ bude zákonnému zástupci předáno registrační číslo žádosti. Dle
§ 183 odst. 2 školského zákona bude dítě na zveřejněném seznamu rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání vedeno právě pod tímto registračním číslem.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné při osobním podání žádosti doložit své oprávnění dítě zastupovat. Dítě, které je na území ČR v režimu dočasné ochrany (dle zákona Lex Ukrajina IV), může žádost o přijetí dítěte podat zákonný zástupce dítěte podle českého práva (§ 183 odst. 7 školského zákona) nebo zákonný zástupce dítěte podle ukrajinského práva (může jím být i prarodič, zletilý sourozenec).

 

B) Doložení řádného očkování dítěte

Zákonný zástupce doloží doklad, že se dítě podrobilo pravidelnému očkování nebo doklad o tom, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Toto potvrzení je součástí žádosti o přijetí a je nutné ho potvrdit poskytovatelem zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost. 

Tato povinnost se nevztahuje na dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání. 

 

C) Doložení dalších dokumentů

Při podání žádosti o přijetí dítěte je nutné předložit:

 • rodný list dítěte (v případě osobního podání žádosti pouze k nahlédnutí a kontrole pravdivosti údajů),
 • průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči (dle § 36 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění – pouze k nahlédnutí a kontrole pravdivosti údajů).

Při podání žádosti o přijetí  dítěte je nutné doložit:

 • čestné prohlášení v souvislosti s GDPR (ke stažení na webových stránkách školy v záložce Přijímací řízení → Žádost o přijetí dítěte),
 • zprávu ze školského poradenského zařízení u dítěte, které vyžaduje zvláštní péči (zdravotní postižení či znevýhodnění),
 • kopii rodného listu v případě elektronického podání žádosti o přijetí dítěte.

V případě cizinců je nutno doložit:

 • oprávněnost pobytu na území České republiky (vízový doklad dítěte).

V případě dítěte s dočasnou ochranou dle zákona Lex Ukrajina IV je nutno doložit:

 • oprávněnost pobytu na území České republiky (vízový doklad dítěte). V případě předložení dokladu s propadlou dočasnou ochranou (tj. do 31. 3. 2023) je zákonný zástupce dítěte povinen doložit vytištěné potvrzení z e-mailu, kterým prokáží, že požádali o prodloužení dočasné ochrany. Toto potvrzení získají z elektronické registrace do příslušného systému Ministerstva vnitra.

 

D) Postup ředitelky MŠ v případě zjištěných vad v žádosti o přijetí dítěte

Jestliže dítě uvedené na žádosti o přijetí dítěte nedovrší 2 let do 31. 8. 2023, bude se jednat o žádost zjevně právně nepřípustnou a dle § 66 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a správní řízení bude zastaveno.

Jestliže zákonný zástupce dítěte nedoloží, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo nedoloží doklad, že je dítě proti nákaze imunní, nebo se dítě nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci, bude zákonný zástupce vyzván k odstranění vady žádosti ve stanovené lhůtě. Pokud nedojde k odstranění vady žádosti o přijetí, bude dle § 66 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, správní řízení zastaveno.

 

E) Informace k rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitelka MŠ dle § 71 správního řádu do 30 dnů od ukončení zápisu. Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem na veřejně přístupném místě, tj. na webových stránkách MŠ www.msvelkekarlovice.cz a na vývěsce u vstupní branky do areálu MŠ. Seznam bude zveřejněn na dobu alespoň 15 dnů.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonnému zástupci doručeno do vlastních rukou v písemné podobě s odůvodněním takového rozhodnutí.  

Po předchozí telefonické domluvě se může zákonný zástupce dítěte dne 22. května 2023 od 12:00 do 15:00 hodin v kanceláři ředitelky MŠ vyjádřit k podkladům rozhodnutí před vydáním správního rozhodnutí ředitelky školy.

 

F) Doplňující informace

K zápisu se dostaví pouze zákonní zástupci dětí, které naši MŠ ještě nenavštěvují.

V souladu s § 34a odst. 2 školského zákona je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání, vztahuje-li se na dítě povinnost předškolního vzdělávání. Od 1. září 2023 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které do 31. srpna 2023 dosáhnou věku pěti let. Zákonný zástupce je povinen:

 • přihlásit toto dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, pokud nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání. Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky,
 • oznámit ředitelce spádové mateřské školy nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tj. do 31. května 2023 jiný způsob plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:
 • individuální vzdělávání dítěte dle § 34b školského zákona (v tomto případě ovšem jde o dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání),
 • vzdělávání v přípravné třídě základní školy nebo ve třídě přípravného stupně základní školy speciální,
 • vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.

 

PODMÍNKY PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ STANOVENÉ ZÁKONEM 

A) Věk dítěte

Dle § 34 odst. 1 školského zákona se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Do mateřské školy může být přijato dítě, které dovršilo minimálně 2 let do 31. 8. 2023.

B) Očkování

Dle § 34 odst. 5 školského zákona a § 50 zákona č. 258/2000, zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, může mateřská škola přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se dítě nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

C) Dítě uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona

Dítě s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismemdle § 34 odst. 6 školského zákona o přijetí tohoto dítěte rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

D) Právo přednostního přijetí dítěte

Dle § 34 odst. 3 školského zákona budou přednostně přijaty děti s trvalým pobytem ve Velkých Karlovicích nebo v případě cizince s místem pobytu ve Velkých Karlovicích, které před začátkem školního roku (k 31. 8. 2023) dosáhnou nejméně třetího roku. Jakmile budou přijaty všechny děti s právem přednostního přijetí a bude mít ředitelka MŠ volnou kapacitu, může přijmout dvouleté děti s trvalým pobytem ve Velkých Karlovicích a děti starší s trvalým pobytem mimo školský obvod (mimo obec Velké Karlovice).

V souvislosti s právem přednostního přijetí dítěte s trvalým pobytem ve Velkých Karlovicích bych chtěla upozornit, že trvalý pobyt dítěte ve Velkých Karlovicích zapsaný v žádosti o přijetí dítěte bude kontrolován v seznamu dětí vydaný matrikou obce Velké Karlovice. V případě, že dítě nebude v tomto seznamu uvedeno, bude považováno jako dítě bez trvalého pobytu ve Velkých Karlovicích a nebudou mu přičteny body za toto kritérium.

V případě, že počet žádostí o přijetí dětí překročí počet volných míst v mateřské škole, postupuje ředitelka školy podle stanovených kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, které jsou zveřejněny na webových stránkách školy (záložka Přijímací řízení → Kritéria pro přijímání dětí).

 

Ve Velkých Karlovicích dne 18. 4. 2023              Mgr. Jana Maňáková, ředitelka mateřské školy