datová schránkaDatová schránka: znhk3r9

Mapa webu
rozšířené vyhledávání
Mateřská škola Velké Karlovice
Mateřská škola Velké Karlovice okres Vsetín, příspěvková organizace

Informace k zápisu

Informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Velké Karlovice okres Vsetín, příspěvková organizace, v dohodě se zřizovatelem a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění (dále jen „školský zákon"), stanovuje termín, místo, organizaci zápisu a podmínky přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání následovně:

 

TERMÍN:      středa 15. května 2024 od 8:00 do 16:00 hod.

 Tento termín zápisu se týká i dětí, které jsou na území ČR v režimu dočasné               ochrany (dle zákona Lex Ukrajina a jeho navazujících novelizací).

 

MÍSTO:         v budově Mateřské školy Velké Karlovice, okres Vsetín, příspěvková         

                     organizace, Velké Karlovice 927, 756 06, v kanceláři ředitelky školy

 

ORGANIZACE ZÁPISU: 

A) Vydávání a podání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (dále jen „žádost o přijetí dítěte“)

Žádost o přijetí dítěte si mohou zákonní zástupci:

 • stáhnout z webových stránek mateřské školy (Přijímací řízení → Žádost o přijetí dítěte), a to od 15. dubna 2024,
 • vyzvednout v areálu mateřské školy (u vstupu z jižní strany budovy je u poštovní schránky k dispozici složka s tiskopisy k zápisu do MŠ), a to od 15. dubna 2024, v pracovních dnech od 14:00 do 19:00 hod., v sobotu a v neděli od 8:00 do 19:00 hod.  

Vyplněnou Žádost o přijetí dítěte doručí zákonný zástupce:

 • osobně ve stanoveném termínu zápisu dětí do MŠ, tj. ve středu 15. května 2024.

Jestliže se zákonný zástupce dítěte nebude moci dostavit osobně ve stanoveném termínu zápisu, je nutné si předem telefonicky sjednat u ředitelky MŠ na telefonním čísle
+420 722 478 973 konkrétní termín osobního doručení žádosti o přijetí dítěte, a to v období od 2. května 2024 do 16. května 2024.

 • elektronicky:
  1. datovou schránkou: do ID schránky MŠ znhk3r9
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem: na emailovou adresu reditelka@msvelkekarlovice.cz
 • poštou na doručovací adresu: Mateřská škola Velké Karlovice okres Vsetín, příspěvková organizace, Velké Karlovice 927, 756 06.

Příjem žádosti podaných elektronicky nebo poštou bude probíhat v termínu od 2. května 2024 do 16. května 2024. 

Během zápisu dětí do MŠ bude zákonnému zástupci předáno registrační číslo žádosti. Dle
§ 183 odst. 2 školského zákona bude dítě na zveřejněném seznamu rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání vedeno právě pod tímto registračním číslem.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné při osobním podání žádosti doložit své oprávnění dítě zastupovat. Dítě, které je na území ČR v režimu dočasné ochrany (dle zákona Lex Ukrajina), může žádost o přijetí dítěte podat zákonný zástupce dítěte podle českého práva (§ 183 odst. 7 školského zákona) nebo zákonný zástupce dítěte podle ukrajinského práva (může jím být i prarodič, zletilý sourozenec).

 

 B) Doložení řádného očkování dítěte

Zákonný zástupce doloží doklad, že se dítě podrobilo pravidelnému očkování nebo doklad o tom, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Toto potvrzení je součástí žádosti o přijetí a je nutné ho potvrdit poskytovatelem zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost. 

Tato povinnost se nevztahuje na dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání.

 

 C) Doložení dalších dokumentů

Při podání žádosti o přijetí dítěte je nutné předložit:

 • rodný list dítěte (k nahlédnutí a kontrole pravdivosti údajů),
 • průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči (dle § 36 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění – pouze k nahlédnutí a kontrole pravdivosti údajů).

Při podání žádosti o přijetí  dítěte je nutné doložit:

 • čestné prohlášení v souvislosti s GDPR (ke stažení na webových stránkách školy v záložce Přijímací řízení → Žádost o přijetí dítěte),
 • zprávu ze školského poradenského zařízení u dítěte, které vyžaduje zvláštní péči (zdravotní postižení či znevýhodnění),
 • kopii rodného listu v případě doručení žádosti o přijetí dítěte poštou či elektronicky (ke kontrole pravdivosti údajů).

V případě cizinců je nutno doložit oprávněnost pobytu na území České republiky - vízový doklad dítěte.

V případě dítěte s dočasnou ochranou dle zákona Lex Ukrajina je nutno doložit oprávněnost pobytu na území České republiky, a to:

 • u dítěte, kterému byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině, se oprávněnost pobytu na území České republiky prokazuje vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany,
 • u dítěte, kterému bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se nově automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou, se oprávněnost pobytu prokazuje uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

 

D) Postup ředitelky MŠ v případě zjištěných vad v žádosti o přijetí dítěte

Jestliže dítě uvedené na žádosti o přijetí dítěte nedovrší 2 let do 31.08.2024, bude se jednat o žádost zjevně právně nepřípustnou a dle § 66 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, bude správní řízení zastaveno.

Jestliže zákonný zástupce dítěte nedoloží, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo nedoloží doklad, že je dítě proti nákaze imunní, nebo se dítě nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci, bude zákonný zástupce vyzván k odstranění vady žádosti ve stanovené lhůtě. Pokud nedojde k odstranění vady žádosti o přijetí, bude dle § 66 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, správní řízení zastaveno.

 

E) Informace k rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitelka MŠ dle § 71 správního řádu do 30 dnů od ukončení zápisu. Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem na veřejně přístupném místě, tj. na webových stránkách MŠ www.msvelkekarlovice.cz a na vývěsce u vstupní branky do areálu MŠ. Seznam bude zveřejněn na dobu alespoň 15 dnů.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání s odůvodněním takového rozhodnutí bude zákonnému zástupci doručeno v písemné podobě, a to do vlastních rukou osobně, nebo prostřednictvím datové schránky. Nemá-li zákonný zástupce zřízenou datovou schránku, rozhodnutí o nepřijetí dítěte mu bude doručeno do vlastních rukou poštou na adresu pro doručování písemností, která byla uvedena na žádosti o přijetí dítěte.

Po předchozí telefonické domluvě může zákonný zástupce dítěte dne 20. května 2024 od 12:00 do 15:00 hodin v kanceláři ředitelky MŠ nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním správního rozhodnutí ředitelky MŠ.

 

F) Doplňující informace

K zápisu se dostaví pouze zákonní zástupci dětí, které naši MŠ ještě nenavštěvují.

V souladu s § 34a odst. 2 školského zákona je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání, vztahuje-li se na dítě povinnost předškolního vzdělávání. Od 1. září 2024 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které do 31. srpna 2024 dosáhnou věku pěti let. Zákonný zástupce je povinen:

 • přihlásit toto dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, pokud nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání. Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky,
 • oznámit ředitelce spádové mateřské školy nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tj. do 31. května 2024 jiný způsob plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:
 • individuální vzdělávání dítěte dle § 34b školského zákona (v tomto případě ovšem jde o dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání),
 • vzdělávání v přípravné třídě základní školy nebo ve třídě přípravného stupně základní školy speciální,
 • vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.

 

PODMÍNKY PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ STANOVENÉ ZÁKONEM 

A) Věk dítěte

Dle § 34 odst. 1 školského zákona se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Do mateřské školy může být přijato dítě, které dovršilo minimálně 2 let do 31.08.2024.

B) Očkování

Dle § 34 odst. 5 školského zákona a § 50 zákona č. 258/2000, zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, může mateřská škola přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se dítě nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

C) Dítě uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona

Dítě s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem – dle § 34 odst. 6 školského zákona o přijetí tohoto dítěte rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

D) Právo přednostního přijetí dítěte

Dle § 34 odst. 3 školského zákona budou přednostně přijaty děti s trvalým pobytem ve Velkých Karlovicích nebo v případě cizince s místem pobytu ve Velkých Karlovicích, které před začátkem školního roku (k 31.08.2024) dosáhnou nejméně třetího roku. Jakmile budou přijaty všechny děti s právem přednostního přijetí a bude mít ředitelka MŠ volnou kapacitu, může přijmout dvouleté děti s trvalým pobytem ve Velkých Karlovicích a děti starší s trvalým pobytem mimo školský obvod (mimo obec Velké Karlovice).

V souvislosti s právem přednostního přijetí dítěte s trvalým pobytem ve Velkých Karlovicích bych chtěla upozornit, že trvalý pobyt dítěte ve Velkých Karlovicích zapsaný v žádosti o přijetí dítěte bude kontrolován v seznamu dětí zpracovaný matrikou obce Velké Karlovice. V případě, že dítě nebude v tomto seznamu uvedeno, bude považováno jako dítě bez trvalého pobytu ve Velkých Karlovicích a nebudou mu přičteny body za toto kritérium.

V případě, že počet žádostí o přijetí dětí překročí počet volných míst v mateřské škole, postupuje ředitelka školy podle stanovených kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, které jsou zveřejněny na webových stránkách školy (záložka Přijímací řízení → Kritéria pro přijímání dětí).

 

S prostředím naší mateřské školy se mohou zákonní zástupci a děti seznámit v době zápisu, tj. 15. května 2024 od 8:00 do 11:00 hodin a od 14:30 do 16:00 hodin.

 

Těšíme se na osobní setkání s Vámi a Vašimi dětmi.

 

Ve Velkých Karlovicích dne 15.04.2024              Mgr. Jana Maňáková, ředitelka mateřské školy