datová schránkaDatová schránka: znhk3r9

rozšířené vyhledávání
Mateřská škola Velké Karlovice
Mateřská škola Velké Karlovice okres Vsetín, příspěvková organizace

Informace k zápisu

Informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Velké Karlovice okres Vsetín, příspěvková organizace, po dohodě se zřizovatelem a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění (dále jen „školský zákon), stanovuje termín, místo a organizaci zápisu následovně:

TERMÍN:   úterý 10. května 2022 od 8:00 do 16:00 hod.

MÍSTO:     v kanceláři ředitelky Mateřské školy Velké Karlovice, okres Vsetín, příspěvková                       organizace, Velké Karlovice 927, 756 06

ORGANIZACE ZÁPISU: 

A) Vydávání a podání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (dále jen „žádost o přijetí dítěte“)

Žádost o přijetí dítěte si mohou zákonní zástupci:

 • stáhnout z webových stránek mateřské školy (Přijímací řízení → Žádost o přijetí dítěte),
 • vyzvednout v areálu mateřské školy (u vstupu z jižní strany budovy bude u poštovní schránky k dispozici složka s tiskopisy k zápisu do MŠ) od 19. dubna 2022 v pracovních dnech od 7:00 do 15:00 hod.  

Vyplněnou Žádost o přijetí dítěte doručí zákonný zástupce:

 • osobně ve stanoveném  termínu zápisu dětí do MŠ, tj. v úterý 10. května 2022,
 • jestliže se zákonný zástupce dítěte nebude moci dostavit osobně ve stanoveném termínu zápisu, je nutné si předem telefonicky sjednat u ředitelky mateřské školy na telefonním čísle 722 478 973 konkrétní termín osobního doručení žádosti o přijetí dítěte, a to v období od 2. května do 16 května 2022.

Během zápisu dětí do MŠ bude zákonnému zástupci předáno registrační číslo žádosti. Dle
§ 183 odst. 2 školského zákona bude dítě na zveřejněném seznamu rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání vedeno právě pod tímto registračním číslem.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné při osobním podání žádosti doložit své oprávnění dítě zastupovat.

B) Doložení řádného očkování dítěte

Zákonný zástupce doloží doklad, že se dítě podrobilo pravidelnému očkování, nebo doklad o tom, že je dítě proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Toto potvrzení je součástí žádosti o přijetí a je nutné ho potvrdit poskytovatelem zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost. 

Tato povinnost se nevztahuje na dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání. 

C) Doložení dalších dokumentů

Při podání žádosti o přijetí  dítěte je nutné doložit:

 • čestné prohlášení v souvislosti s GDPR (ke stažení na webových stránkách školy v záložce Přijímací řízení → Žádost o přijetí dítěte).

Při podání žádosti o přijetí dítěte je nutné předložit:

 • rodný list dítěte (pouze k nahlédnutí a kontrole pravdivosti údajů),
 • průkaz totožnosti zákonného zástupce (dle § 36 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění – pouze k nahlédnutí a kontrole pravdivosti údajů).

D) Postup ředitelky MŠ v případě zjištěných vad v žádosti o přijetí dítěte

Jestliže dítě uvedené na žádosti o přijetí dítěte nedovrší 2 let do 31.8.2022, bude se jednat o žádost zjevně právně nepřípustnou a dle § 66 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění bude správní řízení zastaveno.

Jestliže zákonný zástupce dítěte nedoloží, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo nedoloží doklad, že je dítě proti nákaze imunní, nebo se dítě nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci, bude zákonný zástupce vyzván k odstranění vady žádosti ve stanovené lhůtě. Pokud nedojde k odstranění vady žádosti o přijetí, dle § 66 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění bude správní řízení zastaveno.

E) Informace k rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitelka MŠ dle § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, do 30 dnů od ukončení zápisu. Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem na veřejně přístupném místě, tj. na webových stránkách MŠ www.msvelkekarlovice.cz a na vývěsce u vstupní branky do areálu MŠ. Seznam bude zveřejněn na dobu alespoň 15 dnů.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonnému zástupci doručeno do vlastních rukou v písemné podobě s odůvodněním takového rozhodnutí.  

Po předchozí telefonické domluvě se může zákonný zástupce dítěte v pondělí 23. května 2022 od 12:00 do 15:00 hodin v kanceláři ředitelky MŠ vyjádřit k podkladům rozhodnutí před vydáním správního rozhodnutí ředitelky školy.

F) Doplňující informace

K zápisu se dostaví pouze zákonní zástupci dětí, které naši MŠ ještě nenavštěvují.

V souladu s § 34a odst. 2 školského zákona je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání, vztahuje-li se na dítě povinnost předškolního vzdělávání. Od 1. září 2022 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které do 31. srpna 2022 dosáhnou věku pěti let. Zákonný zástupce je povinen:

 • přihlásit toto dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, pokud nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání. Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky,
 • oznámit ředitelce spádové mateřské školy nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tj. do 31. května 2022 jiný způsob plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:
  • individuální vzdělávání dítěte dle § 34b školského zákona (v tomto případě ovšem jde o dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání),
  • vzdělávání v přípravné třídě základní školy nebo ve třídě přípravného stupně základní školy speciální,
  • vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.

K zápisu do MŠ v období od 2. května do 16. května 2022 nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu v období od 1. června 2022 do 15. července 2022.

 

PODMÍNKY PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ STANOVENÉ ZÁKONEM: 

A) Věk dítěte

Dle § 34 odst. 1 školského zákona se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Do mateřské školy může být přijato dítě, které dovršilo minimálně 2 let do 31.08.2022.

B) Očkování

Dle § 34 odst. 5 školského zákona a § 50 zákona č. 258/2000 Sb.,, zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, může mateřská škola přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se dítě nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. 

C) Dítě uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona

Dle § 34 odst. 6 školského zákona rozhodne ředitelka mateřské školy o přijetí dítěte s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

D) Právo přednostního přijetí dítěte

Dle § 34 odst. 3 školského zákona budou přednostně přijaty děti s trvalým pobytem ve Velkých Karlovicích, které před začátkem školního roku (k 31.8.2022) dosáhnou nejméně třetího roku věku - tzv. „spádové děti“. Jakmile budou přijaty všechny děti s právem přednostního přijetí a bude mít ředitelka MŠ volnou kapacitu, může přijmout děti bez práva přednostního přijetí tzv. nespádové děti, tj. dvouleté děti k 31.8.2022 s trvalým pobytem ve Velkých Karlovicích, dvouleté děti k 31.8.2022 a starší s bydlištěm ve Velkých Karlovicích a dvouleté děti k 31.8.2022 a starší s trvalým pobytem mimo školský obvod (mimo obec Velké Karlovice).

V případě, že počet žádostí o přijetí dětí překročí počet volných míst v mateřské škole, postupuje ředitelka MŠ podle stanovených kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, které jsou zveřejněny na webových stránkách školy (záložka Přijímací řízení → Kritéria pro přijímání dětí).

   

Mgr. Jana Maňáková, ředitelka mateřské školy