datová schránkaDatová schránka: znhk3r9

Mapa webu
rozšířené vyhledávání
Mateřská škola Velké Karlovice
Mateřská škola Velké Karlovice okres Vsetín, příspěvková organizace

Naše MŠ

Lokalita a bezpečnost

Mateřská škola se nachází v srdci valašské vesnice Velké Karlovice v centru obce hustě osídleného sídliště. Přesto se jedná o klidnou lokalitu v blízkosti lesa, která umožňuje dětem prostřednictvím vycházek po loukách, lesích a v okolích vodních toků rozvíjet své znalosti a dovednosti v environmentální oblasti. Budova mateřské školy je obklopena zahradou se vzrostlými stromy a keři. Estetika a naučná složka zahrady je doplněna květinami. Součásti oploceného areálu je řada zahradních prvků, které slouží k sezónním hrám dětí.

K zajištění bezpečnosti v areálu a budově mateřské školy slouží elektronický přístupový systém. Vstupní branka a hlavní vchody do budovy jsou opatřeny komunikátory s videokamerou bez záznamu, elektronickým přístupovým systémem na čip a elektronickým reverzním zámkem včetně odchodového tlačítka, které posiluje bezpečnost dětí a zamezuje jejich samovolný odchod z budovy a areálu mateřské školy.

Kapacita

Mateřská škola má tři třídy a je zřízena jako škola s celodenním provozem. Její kapacita je 79 dětí. Ve třídě Berušek se může vzdělávat maximálně 24 dětí, ve třídě Včeliček 28 dětí a ve třídě Motýlků 27 dětí. 

Vzdělávání

V mateřské škole jsou položeny základy nejen pro plnění požadavků povinného vzdělávání, ale také pro celoživotní učení. Tyto základy usnadní dětem jejich další životní a vzdělávací cestu. Umožní jim, aby v budoucnu dokázaly řešit všechny situace, které v životě nastanou. Pro zajištění maximálního rozvoje dítěte v rámci jeho individuálních rozvojových možností usilujeme v součinnosti s rodinou o vytvoření ideálu šťastného dětství, jež se stane zdrojem k čerpání síly po celý život. Našim cílem je zajistit dětem v jednotlivých třídách profesionálně vedené, ale přesto kultivační a harmonické prostředí, v němž budou děti rozvíjet samy sebe a svou vnitřní motivaci, která je hnací silou všech lidských činností. Vytváříme přirozené prostředí, v němž rozvíjíme individualitu dítěte, jeho jedinečnost, svébytnost a originalitu. Zajišťujeme rovnováhu mezi svobodným rozvojem osobnosti a jedinečnosti dítěte a nezbytnou žádoucí mírou omezování, která s sebou nese edukace ve formálně utvořené sociální skupině. Vymezujeme s dětmi (nikoliv pro děti) hranice, které  pomohou dětem vyrůst v zodpovědného a kompetentního člověka s vysokými morálními hodnotami.

Školní vzdělávací program

Naše mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání KARLOVSKÝ TROJLÍSTEK. Jeho název vychází z krásné přírody, která nás ve Velkých Karlovicích obklopuje a inspiruje. Obsah celého programu vychází ze základů Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání ČR. Každý lístek symbolizuje nejen jednu třídu v naší mateřské škole, ale také jeden rámcově vzdělávací cíl předškolního vzdělávání:

Trojlístek

Naším záměrem je, aby všechny děti Karlovského trojlístku v době, kdy opouští mateřskou školu, dosáhly těchto cílů v rámci svých individuálních možností. Cíleně provázanými herními činnostmi rozvíjíme jejich osobnost po stránce fyzické, psychické i sociální a pokládáme tak základy klíčových kompetencí. Naší snahou a zájmem je, aby děti ve svém celoživotním vzdělávání mohly navazovat na základy získané právě v naší mateřské škole a aby při vší rozmanitosti lidských povah byly v životě úspěšné a šťastné. Na těchto záměrech je koncipován tento edukační program. Tematicky se nám stala oporou nejen zmiňovaná příroda v podobě symbolu trojlístku, ale také bohaté tradice Valašska ... Jeden lístek, druhý, třetí do valašské přírody s dětmi letí!

Vzdělávací obsah našeho Školního vzdělávacího programu je uspořádán do následujících 5 integrovaných bloků:       

1. TROJLÍSTEK NÁS PŘIVÍTÁ, VLAŠTOVIČKA ODLÍTÁ (září, říjen)

2. TROJLÍSTEK SKRÝVÁ TAJEMSTVÍ, PODZIM A ČAS ADVENTNÍ (listopad, prosinec)

3. BÍLÉ VLOČKY, VŠUDE SNÍH, TROJLÍSTEK MÁ RADOST Z NICH (leden, únor)

4. NA TROJLÍSTEK SLUNCE SVÍTÍ, NA LOUCE JE PLNO KVÍTÍ (březen, duben)

5. TROJLÍSTEK SE SVOU RODINOU, CESTUJE ŠIROU KRAJINOU (květen, červen, červenec)

Všechny integrované bloky na sebe navazují ve sledu ročních dob a jsou obohaceny o přírodní motivy a prvky valašských tradic, které mají v této obci hluboké kořeny a jako vzácné dědictví se přenášejí z generace na generaci. Jsou členěny na několik témat. Vzdělávací obsah každého integrovaného bloku zahrnuje všechny vzdělávací oblasti. Časové rozvržení integrovaných bloků je pouze orientační. Vše je na zvážení pedagoga podle momentálních reálných možností dané třídy. Nabídka činností pro daná témata je pojata v globální rovině. Konkrétnější obsah elementárních poznatků, dovedností, hodnot a postojů nastiňují třídní vzdělávací programy. Vzdělávací nabídka zahrnuje rovněž základ prevence proti návykovým látkám a ochrany zdraví. Školní vzdělávací program je otevřený systém, který je neustále doplňován podle individuálních potřeb dětí a dané reálné situace ve vzdělávacím procesu s respektováním moudra: „Nedělejme skoky, ale jen cílené kroky!“.