datová schránkaDatová schránka: znhk3r9

Mapa webu
rozšířené vyhledávání
Mateřská škola Velké Karlovice
Mateřská škola Velké Karlovice okres Vsetín, příspěvková organizace

Kritéria pro přijímání dětí

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Ředitelka Mateřské školy Velké Karlovice, okres Vsetín, příspěvková organizace stanovila následující kritéria formulována v podobě bodového systému, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění (dále jen „školský zákon"), o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v době termínu vyhlášeného ředitelkou školy překročí stanovený počet volných míst v Mateřské škole Velké Karlovice, okres Vsetín, příspěvková organizace.

 

Níže uvedená kritéria jsou stanovena tak, aby byly dle § 34 odst. 3 školského zákona přednostně přijaty děti s trvalým pobytem ve Velkých Karlovicích, v případě cizinců s místem pobytu na území obce Velké Karlovice, které k 31.08.2024 dosáhnou nejméně třetího roku věku.

 

KRITÉRIA

POČET BODŮ

 

 

 

1. Věk dítěte

5 let dosažených k 31.08.2024 až do doby zahájení povinné školní docházky

5

4 roky dosažené k 31.08.2024

4

3 roky dosažené k 31.08.2024

3

2 roky dosažené k 31.08.2024

2

2. Trvalý pobyt dítěte/pobyt dítěte cizince v obci Velké Karlovice ke dni vydání rozhodnutí.

10

3. Trvalý pobyt dítěte/pobyt dítěte cizince mimo obec Velké Karlovice ke dni vydání rozhodnutí.

5

 

1. Věk dítěte (posuzováno k 31.08.2024)

Dle § 34 odst. 1 školského zákona se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Do mateřské školy může být přijato dítě, které dovršilo minimálně 2 let do 31.08.2024. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

 

2. Trvalý pobyt dítěte/pobyt dítěte cizince v obci Velké Karlovice (posuzováno ke dni vydání rozhodnutí)

Místem trvalého pobytu dítěte ve Velkých Karlovicích se rozumí adresa pobytu dítěte ve Velkých Karlovicích, která je vedena v registru obyvatel. Týká se i dětí občanů EU a třetích zemí, kteří mají místo pobytu hlášeno na území obce Velké Karlovice – jsou však povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 školského zákona.

 

3. Trvalý pobyt dítěte/pobyt dítěte cizince mimo obec Velké Karlovice (posuzováno ke dni vydání rozhodnutí)

Dítě, které má trvalý pobyt/pobyt dítěte cizince mimo obec Velké Karlovice, nemá na přijetí do mateřské školy přednostní právo.

 

Dle § 34 odst. 6 školského zákona rozhodne ředitelka mateřské školy o přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 školského zákona (tj. dítě s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem) na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

 

POSTUP:

  • Každému uchazeči (dítěti) budou přiděleny body za splněná kritéria.
  • Podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí uchazečů. Výše v pořadí se umístí uchazeč s vyšším bodovým hodnocením. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.
  • Uchazeči se shodným počtem přidělených bodů budou dále řazeni podle data narození od nejstaršího po nejmladší. Výše v pořadí se umístí starší uchazeči.
  • V případě rovnosti bodů i data narození se při rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání přistoupí k losování za přítomnosti 2 svědků. Vylosovaní uchazeči budou přijati k předškolnímu vzdělávání.

 

 

Ve Velkých Karlovicích dne 15.04.2024              Mgr. Jana Maňáková, ředitelka mateřské školy