datová schránkaDatová schránka: znhk3r9

rozšířené vyhledávání
Mateřská škola Velké Karlovice
Mateřská škola Velké Karlovice okres Vsetín, příspěvková organizace

Kritéria pro přijímání dětí

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

 

Ředitelka Mateřské školy Velké Karlovice, okres Vsetín, příspěvková organizace stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení
§ 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění (dále jen "školský zákon"), o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v době termínu vyhlášeného ředitelkou školy překročí stanovený počet volných míst v Mateřské škole Velké Karlovice, okres Vsetín, příspěvková organizace.

 

1. Věk dítěte (posuzováno k 31.8.2022)

Dle § 34 odst. 1 školského zákona se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné předškolní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Do mateřské školy může být přijato dítě, které dovršilo minimálně 2 let do 31.8.2022 a je bez potřeby plen a cumlů.

 

2. Trvalý pobyt v příslušném školském obvodu MŠ (tj. Velké Karlovice) u dítěte, které dosáhlo věku minimálně 3 let k 31. 8. 2022 (posuzováno ke dni vydání rozhodnutí)

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu dítěte ve Velkých Karlovicích, která je vedena v registru obyvatel. Týká se i dětí občanů EU a třetích zemí, kteří mají místo pobytu hlášeno na území obce Velké Karlovice – jsou však povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 školského zákona.

Dle § 34 odst. 3 školského zákona budou přednostně přijaty děti s trvalým pobytem ve Velkých Karlovicích, v případě cizinců s místem pobytu na území obce Velké Karlovice, které k 31.8.2022 dosáhnou nejméně třetího roku věku (tzv. „spádové děti“).

 

3. Bydliště dítěte ve Velkých Karlovicích u nespádového uchazeče (posuzováno ke dni vydání rozhodnutí)

Bydlištěm se pro účely těchto kritérií rozumí adresa místa na území obce Velké Karlovice, kde se dítě dlouhodobě zdržuje,  je-li odlišná od trvalého pobytu dítěte.

Za nespádového uchazeče se považuje dítě bez práva přednostního přijetí tzn. dvouleté dítě k 31.8.2022 s trvalým pobytem ve Velkých Karlovicích a dvouleté dítě k 31.8.2022 a starší s trvalým pobytem mimo školský obvod (mimo obec Velké Karlovice).

 

Dle § 34 odst. 6 školského zákona rozhodne ředitelka mateřské školy o přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 školského zákona (tj. dítě s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem) na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

 

Dle § 34 odst. 5 školského zákona a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, může mateřská škola přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se dítě nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. 

 

Pro případ, že počet žádostí o přijetí převýší počet volných míst, stanovuje ředitelka školy níže uvedená kritéria formulována v podobě bodového systému, dle kterých bude rozhodovat:

KRITÉRIA POČET BODŮ
1. Věk dítěte 5 let dosažených k 31. 8. 2022 8
4 roky dosažené k 31. 8. 2022 6
3 roky dosažené k 31. 8. 2022 4
2 roky dosažené k 31. 8. 2022 2
2. Trvalý pobyt v příslušném školském obvodu MŠ (tj. Velké Karlovice) u dítěte, které dosáhlo věku minimálně 3 let k 31. 8. 2022 ke dni vydání rozhodnutí. 14
3. Bydliště dítěte ve Velkých Karlovicích (u nespádového uchazeče) ke dni vydání rozhodnutí. 8

 

POSTUP:

  • Každému uchazeči (dítěti) budou přiděleny body za splněná kritéria.
  • Podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí uchazečů. Výše v pořadí se umístí uchazeč s vyšším bodovým hodnocením.
  • Uchazeči se shodným počtem přidělených bodů budou dále řazeni podle data narození od nejstaršího po nejmladší - výše v pořadí se umístí starší uchazeči.
  • V případě rovnosti bodů i data narození se při rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání přistoupí k losování za přítomnosti 2 svědků. Vylosovaní uchazeči budou přijati k předškolnímu vzdělávání.

 

 

Mgr. Jana Maňáková, ředitelka mateřské školy