datová schránkaDatová schránka: znhk3r9

Mapa webu
rozšířené vyhledávání
Mateřská škola Velké Karlovice
Mateřská škola Velké Karlovice okres Vsetín, příspěvková organizace

Úplata za předškolní vzdělávání

Výše úplaty

Zřizovatel Mateřské školy Velké Karlovice, okres Vsetín, příspěvková organizace stanovil výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním provozem pro školní rok 2024/2025 (tj. období od 1.9.2024 do 31.8.2025) 350,-Kč za jeden kalendářní měsíc za každé dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

Pro dítě, které se v souladu s § 34 odst. 10 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, nezapočítává do počtu dětí v mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení, je stanovena úplata ve výši 2/3  stanovené částky, tj. 233 Kč měsíčně.

Bezúplatně se poskytuje předškolní vzdělávání dítěti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, tj. od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte.

Zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce, se úplata za předškolní vzdělávání nesnižuje ani nepromíjí.

Osvobození od úplaty

Osvobozen od úplaty je:

  • zákonný zástupce pobírající opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,
  • zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči  nebo přídavek na dítě,
  • rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě,
  • fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče.

Osvobozen od úplaty za předškolní vzdělávání bude zákonný zástupce dítěte nebo výše uvedená fyzická osoba, požádá-li o to písemnou formou a výše uvedené skutečnosti prokáže ředitelce mateřské školy předložením originálu písemného oznámení nebo rozhodnutí příslušného úřadu. Písemná žádost se podává přímo ředitelce mateřské školy. U žádosti o osvobození od úplaty z důvodu pobírání přídavku na dítě zákonný zástupce prokáže tuto skutečnost ředitelce mateřské školy předložením originálu „Oznámení o přiznání dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě“Každé tři měsíce poté dokládá zákonný zástupce dítěte ředitelce mateřské školy, že nárok na osvobození od úplaty nadále trvá.

Snížení úplaty v době přerušovaného provozu

Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, bude výše úplaty poměrně snížena dle rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Takto stanovená výše úplaty bude zveřejněna na přístupném místě nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy nebo neprodleně po rozhodnutí ředitele mateřské školy o přerušení nebo omezení provozu.

Úplata v období omezení nebo přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin - červenec, srpen:

  • Děti, které nebudou přihlášeny k docházce v době letního omezení provozu mateřské školy, jsou osvobozeny od úplaty.
  • Děti přihlášené k docházce v době letního omezení provozu mateřské školy platí plnou výši úplaty, tj. 350,-Kč/měsíc.

Splatnost úplaty

Úplata za kalendářní měsíc je splatná poslední pracovní den v měsíci. Ředitelka školy může s plátcem ze závažných důvodů (např. tíživá finanční situace rodiny) dohodnout jiný termín splatnosti úplaty. Zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu bezhotovostním převodem na bankovní účet mateřské školy: 1772728389/0800. Po dohodě s ředitelkou lze uhradit úplatu i v hotovosti v kanceláři účetní paní Jarmily Plánkové. Platby hrazené v hotovosti je nutné zaplatit v prvním pracovním týdnu následujícího měsíce.

V případě, že byla před dnem splatnosti podána zákonným zástupce žádost o snížení nebo osvobození od úplaty, nenastane splatnost úplaty za daný kalendářní měsíc dříve než dnem, kdy rozhodnutí ředitelky MŠ o této žádosti nabude právní moci.

Dle § 35 odst. 1 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, může ředitelka mateřské školy, po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte, rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady. Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 

Ve Velkých Karlovicích dne 25.6.2024                  Mgr. Jana Maňáková, ředitelka mateřské školy  

Škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rychlý kontakt

Mateřská škola
Velké Karlovice
okres Vsetín,

příspěvková organizace

Sídlo: Velké Karlovice
927, 756 06 Velké Karlovice

Email: podatelna@msvelkekarlovice.cz

Telefon:
+420 571 444 052 - kancelář ředitelky školy, vedoucí školní jídelny