datová schránkaDatová schránka: znhk3r9

Mapa webu
rozšířené vyhledávání
Mateřská škola Velké Karlovice
Mateřská škola Velké Karlovice okres Vsetín, příspěvková organizace

Úplata za předškolní vzdělávání

Výše úplaty

Výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v Mateřské škole Velké Karlovce, okres Vsetín, příspěvková organizace ve třídě s celodenním provozem pro školní rok 2023/2024 (tj. období od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024) činí pro všechny děti 350 Kč za jeden kalendářní měsíc.

Pro dítě, které se v souladu s § 34 odst. 10 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, nezapočítává do počtu dětí v mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení, je stanovena úplata ve výši 2/3  stanovené částky, tj. 233 Kč měsíčně.

Bezúplatně se poskytuje předškolní vzdělávání dítěti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, tj. od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte.

Zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce, se úplata za předškolní vzdělávání nesnižuje ani nepromíjí.

Pokud je dítěti nařízena karanténa a mateřská škola nepřerušila provoz, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost v mateřské škole. Zákonnému zástupci tohoto dítěte se úplata za předškolní vzdělávání nesnižuje ani nepromíjí.

Pokud na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice nebo Ministerstva zdravotnictví ČR dojde k přerušení provozu mateřské školy, stanoví ředitel školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů v kalendářním měsíci, a to i v případě, že mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem.

Osvobození od úplaty

Osvobozen od úplaty je:

  • zákonný zástupce pobírající opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (§4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi v platném znění),
  • zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění),
  • rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě (§ 12 odst. 1 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění),
  • fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (§ 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., v platném znění).

Osvobozen od úplaty za předškolní vzdělávání bude zákonný zástupce dítěte nebo výše uvedená fyzická osoba, požádá-li o to písemnou formou a výše uvedené skutečnosti prokáže ředitelce mateřské školy předložením originálu písemného oznámení nebo rozhodnutí příslušného úřadu. Písemná žádost se podává přímo ředitelce mateřské školy.

Snížení úplaty v době přerušovaného provozu

Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, bude výše úplaty poměrně snížena dle rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Takto stanovená výše úplaty bude zveřejněna na přístupném místě nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy nebo neprodleně po rozhodnutí ředitele mateřské školy o přerušení nebo omezení provozu.

Úplata v období omezení nebo přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin - červenec, srpen:

  • Děti, které nebudou přihlášeny k docházce v době letního omezení provozu mateřské školy, jsou osvobozeny od úplaty.
  • Děti přihlášené k docházce v době letního omezení provozu mateřské školy platí plnou výši úplaty, tj. 350 Kč/měsíc.

Splatnost úplaty

Úplata za kalendářní měsíc je splatná poslední pracovní den v měsíci. Ředitelka školy může s plátcem ze závažných důvodů (např. tíživá finanční situace rodiny) dohodnout jiný termín splatnosti úplaty. Zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu bezhotovostním převodem na bankovní účet mateřské školy: 1772728389/0800. Po dohodě s ředitelkou lze uhradit úplatu i v hotovosti v kanceláři účetní paní Jarmily Plánkové. Platby hrazené v hotovosti je nutné zaplatit v prvním pracovním týdnu následujícího měsíce.

V případě, že byla před dnem splatnosti podána zákonným zástupce žádost o snížení nebo osvobození od úplaty, nenastane splatnost úplaty za daný kalendářní měsíc dříve než dnem, kdy rozhodnutí ředitelky MŠ o této žádosti nabude právní moci.

Dle § 35 odst. 1 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, může ředitelka mateřské školy, po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte, rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady. Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 

Ve Velkých Karlovicích dne 16.6.2023                  Mgr. Jana Maňáková, ředitelka mateřské školy